RODO

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), w związku z czym zgodnie z art. 13 RODO Grupa Fr3 sp. z o.o. informuje, co następuje:

1. Administratorem podawanych przez Panią/Pana w formularzach dostępnych na stronie lub w korespondencji elektronicznej danych osobowych jest Grupa Fr3 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-101) pod adresem przy ulicy Straszewskiego 2/9 („Administrator”).

2. Administrator przetwarza dane osobowe na terenie Polski, zapewniając ich należytą ochronę.

3. Podane przez Panią/Pana w korespondencji lub w formularzu na stronie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji sprawy opisywanej w treści korespondencji lub w celu realizacji wybranych przez Państwa usług.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w chwili zapisu na określone wydarzenie lub wysłania wiadomości na adres pracownika Spółki - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub zawarta w momencie złożenia zamówienia umowa na realizację usługi/zakupu - art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Spółka Grupa Fr3 sp. z o.o. informuje jednocześnie, iż w szczególnych przypadkach rozpatrywanych indywidualnie - po zajściu określonych przesłanek prawno-faktycznych, podstawą przetwarzania może być również art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli obowiązek prawny ciążący na administratorze lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora.

5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne dla zagwarantowania realizacji obowiązków prawnych Spółki.

6. Pana/Pani dane osobowe podane w formularzach bądź korespondencji będą przetwarzane przez okres, w którym będzie Pani/Pan korzystała z usług Spółki lub który jest niezbędny do przeprocedowania sprawy opisywanej w treści korespondencji oraz będą przetwarzane przez określony prawem czas dla celów księgowych, prawnych i archiwalnych. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zgłoszeniu żądania usunięcia danych.

7. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów: księgowości oraz kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem w zakresie zapewnienia zgodnego z prawem i efektywnego działania Spółki.

8. Zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO, przysługuje Panu/Pani:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia swoich danych osobowych;
• prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

9. Pani/Pana dane osobowe oraz aktywność dokonywana na stronie grupafr3.pl mogą być częściowo wykorzystywane do profilowania lub podejmowania zautomatyzowanych decyzji wyłącznie w zakresie marketingowym, w celu podjęcia próby dostosowania oferty Grupy Fr3 sp. z o.o. dla Państwa potrzeb.
10. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Grupie Fr3 sp. z o.o., tj. diod@diecezja.krakow.plKONTAKT
Grupa Fr3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Straszewskiego 2/9
31-101 Kraków
mail: biuro@grupafr3.pl
NIP: 6762475667
REGON: 123109670
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Projekt i wykonanie   TBC Project